Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

Klinisk neurofysiologi

Neurofysiologiska metoder utvärderar funktionen och eventuella sjukdomar eller skador i det centrala och perifera nervsystemet genom att analysera de elektriska signaler som alstras i nerv- och muskelceller samt i hjärnans neuron. De undersökningsmetoder som är vanligast i diagnossyfte inkluderar neurografi (ENeG), elektromyografi (EMG) och elektroencefalografi (EEG). Undersökningarna utförs av biomedicinska analytiker och läkare inom klinisk neurofysiologi, som är en egen neurologisk basspecialitet i Sverige. Planering och genomförande av undersökningarna bestäms av kliniska neurologiska symtom och frågeställning. Vid slutbedömningen sammanvägs de neurofysiologiska och kliniska fynden.Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät