Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

REMITTENTANVISNINGAR

muskelbildDen neurofysiologiska undersökningen syftar till kartläggning av funktioner i centrala och perifera nervsystemet. Undersökningen planläggs individuellt efter symptom och modifieras interaktivt beroende på erhållna resultat.

Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten, och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Det skall noteras att den neurofysiologiska undersökningen inte ensam ger slutgiltig diagnos. Fynden kan klassificera symptomen, t ex fokal eller generell neuropati, myopati, motorneuronsjukdom, typ av myotoni. Ofta ger undersökningen dessutom en kvantitativ uppgift om graden av förändring samt upplysning huruvida tillståndet är stationärt eller under förändring. Det är vanligt att helt nya diagnostiska förslag framkommer vid undersökningen som sedan måste kompletteras med kliniska och andra undersökningar.

I nedanstående länkar redogör vi kortfattat för de neurofysiologiska undersökningarna, hur de utförs och något om deras applikationsområde. Sedan utgår vi från några vanliga symptom och presenterar vilka undersökningar som kan vara tillämpliga.

Remiss till Klinisk neurofysiologi skickas digitalt i Cosmic:
Använd "Remiss radiologi" med Neurofysmottagningen som utförande filial.

Som avbrottsrutin om Cosmic ligger nere, eller för remittenter som inte har tillgång till Cosmic:
Använd pappersremisser enligt nedan:

EEG-remiss (skrivbar pdf)

EMG-remiss (skrivbar pdf)

 

Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät